Sam McCauley Ltd

33/34 High Street, Kilkenny

Main Partners